Testa er möteskvalitet

Syftet med testet är att på ett enkelt sätt ge en bild av hur du upplever möteskvaliteten i din arbetsgrupp. När du svarar på frågorna ska du tänka på hur vanliga möten i den fasta arbetsgrupp du tillhör på jobbet brukar fungera, till exempel projektmöten, arbetsplatsträffar, samverkansmöten, eller ledningsmöten.
Testet består av fem frågor och resulterar i ett svar direkt. De fem frågorna besvaras i en femgradig skala där 1 motsvarar ”stämmer inte alls” och 5 motsvarar ”stämmer helt”.