Forskning med möten i fokus

Hur kan man träna Balanserad Kommunikation i arbetsgrupper? Och vilka effekter får träningen? Det ville forskare ta reda på!

Möten är viktiga i organisationer. De är en arena för problemlösning, kunskapsdelning, lärande, förankring, idé-generering och beslutsfattande. Möten är också viktiga för det psykosociala arbetsklimatet, bland annat för att bygga relationer i gruppen, skapa engagemang och ge kollegialt stöd. De är ofta de enda tillfällen då personer, som till vardags har olika arbetsuppgifter, träffas.

123123

Forskaren berättar

Ett samtal om balanserad kommunikation.

Birgitta Södergren, docent och organisationsforskare vid Uppsala Universitet intervjuas om den kommunikationsmodell som Bättre möten bygger på.

Om forskningsprojektet

Projektet har samarbetat med och följt tolv, sinsemellan olika, arbets- och ledningsgrupper inom svenska kommuner och regioner.

Projektet tog inspiration från en amerikansk studie, Losada & Heaphy (2004), för att ta fram modellen Balanserad Kommunikation. Med modellen, som anpassades till svenska förhållanden, kunde forskarna visa positiva samband med att träna på kommunikationsperspektiven under möten. Denna träning hade effekter för psykosociala friskfaktorer, exempelvis medarbetares välbefinnande, stämningen på arbetsplatsen, rolltydlighet, lärande och upplevt engagemang.


Forskningen lyfter också betydelsen av hur man lägger upp mötet för att få ett bra kommunikationsmönster.

Fördjupande material

Balanserad Kommunikation – slutrapport Ladda ner
Fredrik Molins avhandling – Balanserad kommunikation Ladda ner

Ett tvärvetenskapligt samarbete

Projektet Balanserad Kommunikation har varit ett tvärvetenskapligt samarbete mellan organisationsforskare och forskare inom arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet.

Projektet pågick under 2007 – 2011 och finansierades av AFA Försäkring. Slutrapport skrevs i en första version 2012 och i en uppdaterad version 2016. Flera fortsättningsprojekt har även genomförts.

Eva Vingård, professor vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet.
Fredrik Molin, ek.Dr. IPF vid Uppsala Universitet. Under projektet doktorand vid Företagsekonomiska Institutionen.
Åsa Stöllman, leg. psykolog och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet.
Måns Waldenström, leg. psykolog och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet.
Erik Lampa, statistiker vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet.
Birgitta Södergren, docent och forskningsledare vid Institutet för Personal- och Företagsutveckling, Uppsala Universitet.
Gunnar Hede, pedagog, Uppsala Universitet
Niklas Lundblad, pedagog, IPF. Idag verksam som ledarutvecklingsansvarig, SLU.
Per Cederholm, pedagog, IPF. Idag verksam som kompetensstrateg, Uppsala Universitet.

Forskargruppen

Eva Vingård, professor vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet.
Fredrik Molin, ek.Dr. IPF vid Uppsala Universitet. Under projektet doktorand vid Företagsekonomiska Institutionen.
Åsa Stöllman, leg. psykolog och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet.
Måns Waldenström, leg. psykolog och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet.
Erik Lampa, statistiker vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet.
Birgitta Södergren, docent och forskningsledare vid Institutet för Personal- och Företagsutveckling, Uppsala Universitet.
Gunnar Hede, pedagog, Uppsala Universitet
Niklas Lundblad, pedagog, IPF. Idag verksam som ledarutvecklingsansvarig, SLU.
Per Cederholm, pedagog, IPF. Idag verksam som kompetensstrateg, Uppsala Universitet.

Block for corner

Från forskning till praktik

I poddarna nedan berättar forskarna mer om vinsterna med att utveckla arbetsgruppens kommunikation med hjälp av verktyget Bättre möten. När verktyget fungerar som bäst och tips på vad var och en kan bidra med för att skapa en bättre dialog vid möten.